bond

  1. coin

    بازی با چک و اوراق قرضه در معامله ( کسب سرمایه با تکیه بر هیچ !)

    چگونه میشود که با تکیه بر هیچ و تنها بازی با یک تکه کاغذ بی پشتوانه ( دسته چک) که متصل است به یک حساب خالی و کم اعتبار کسب و کار و درآمد خوبی راه بیندازیم؟ در این ویدیو این سیستم را ... برای شما توضیح داده و شما خواهید آموخت که چگونه میتوان با موجودی حساب چند 10 میلیون کالا و خدماتی معادل چند صد...